Algemene voorwaarden VisionManager. 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • AVR: AVR Management Tools B.V.;
 • Gebruiker: de (rechts)persoon die een licentie heeft gekocht om gebruik te kunnen maken van Vision Manager;
 • Overeenkomst: de rechtsverhouding tussen AVR en Gebruiker die tot stand komt op het moment waarop Gebruiker een licentie koopt op de website van AVR.
 • Schriftelijk: mede per e-mail;
 • VisionManager: management tool ontwikkeld door AVR waarmee Gebruiker documenten kan beheren en bedrijfsinformatie kan bewaren.

Artikel 2: Verplichtingen Gebruiker

 • Het is Gebruiker niet toegestaan zodanig gebruik te maken van Vision Manager dat daardoor schade kan ontstaan aan VisionManager, aan AVR en/of aan derden.
 • VisionManager mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor hij is ontwikkeld.
 • AVR biedt haar dienst aan op basis van "fair use", dat wil zeggen dat zij in beginsel geen beperkingen oplegt aan de door Gebruiker veroorzaakte systeem- en netwerkbelasting. AVR behoudt zich nochtans het recht voor om bij excessief netwerkverkeer, zijnde netwerkverkeer dat meer dan twee maal hoger ligt dan dat van de gemiddelde licentiehouder, maatregelen te treffen.
 • Gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met de door AVR verstrekte inloggegevens.
 • Gebruiker vrijwaart AVR tegen aanspraken van derden op grond van handelingen van Gebruiker die in strijd zijn met art. 2.1 en 2.4.

Artikel 3: Betaling

 • Betaling geschiedt vooraf middels automatische incasso of door het voldoen van een jaarlijkse factuur.
 • Indien Gebruiker in gebreke blijft te betalen, wordt na één maand de functionaliteit van VisionManager beperkt. Na twee maanden wordt het account van Gebruiker geblokkeerd. Na drie maanden wordt het account van Gebruiker verwijderd. AVR is niet aansprakelijk voor schade die Gebruiker mocht lijden ten gevolge van voornoemde maatregelen.

Artikel 4: Looptijd en beëindiging

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die even lang is als de duur van de licentie. Bij een maandlicentie kunt u dus maandelijks en bij een jaarlicentie jaarlijks opzeggen.
 • De Overeenkomst wordt na het verstrijken van de abonnementsperiode stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.
 • De Overeenkomst kan worden opgezegd door één van beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één week bij maandlicenties, twee weken bij kwartaallicenties en één maand bij jaarlicenties voor het verstrijken van de abonnementsperiode.
 • Het afnemen van een proeflicentie is vrijblijvend. Na afloop van de proefperiode komt de licentie automatisch te vervallen, zonder dat u daarvoor actie hoeft te ondernemen.

Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten

 • De intellectuele eigendomsrechten op VisionManager resp. de onderliggende software blijven volledig bij AVR resp. haar leveranciers berusten.
 • Indien VisionManager is gevuld met een of meerdere ISO systemen (bijvoorbeeld ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en VCA) ligt het auteursrecht van de documentatie en procesbeschrijvingen die daarbij horen volledig bij AVR Management Tools BV.
 • De intellectuele eigendomsrechten op de gegevens die Gebruiker toevertrouwt aan VisionManager, blijven volledig bij Gebruiker berusten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van AVR voor schade als gevolg van aantoonbare tekortkoming(en) in de conformering aan de Overeenkomst, is uitgesloten.
 • Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is AVR jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  • redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om AVR er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
  • redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 • AVR is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade veroorzaakt door verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, schade ten gevolge van het niet, niet tijdig of verkeerd krijgen van meldingen vanuit VisionManager, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door AVR verstrekte informatie met betrekking tot nationale en/of internationale normschema’s en/of wetgeving.
 • Gebruiker dient de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij AVR te melden. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen AVR vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 • De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van AVR.
 • Opdrachtgever vrijwaart AVR voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de Overeenkomst en/of de Dienst.
 • Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van leveranciers van AVR, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) elektriciteitsstoring, (iv) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (v) oorlog, (vi) staking, (vii) algemene vervoersproblemen en (viii) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
 • Indien een overmachtsituatie langer dan 90 dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 8: Geheimhouding

 • Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen over de informatie over elkaars organisatie, de werking en inhoud van bestanden etc.
 • Gebruiker geeft AVR toestemming om haar bedrijfsnaam te vermelden bij het overzicht referenties. Indien gebruiker dit niet wenst is het voldoende om dit per mail aan AVR kenbaar te maken.

Artikel 9: Nawerking

 • Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging daarvan bestaan. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en forumkeuze.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle tussen partijen gesloten Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.