Op al onze producten en diensten zijn de algemene voorwaarden van Nederland ICT Voorwaarden van toepassing.

Deze aanvullende voorwaarden geven aan welke artikelen van de Nederland ICT Voorwaarden niet of anders van toepassing zijn en welke voorwaarden aanvullend zijn. 

Wanneer er overlap is tussen deze aanvullende voorwaarden en die van Nederland ICT Voorwaarden overrulen deze aanvullende voorwaarden AVR Management Tools BV die van Nederland ICT Voorwaarden.

Daarnaast zijn in hoofdstuk 2 de voorwaarden opgenomen die gelden voor onze online-trainingen en cursussen en hoofdstuk 3 met de bepalingen voor ons AVR Partnerprogramma.


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • AVR: AVR Management Tools B.V.;
 • Gebruiker: de (rechts)persoon die een licentie heeft gekocht om gebruik te kunnen maken van VisionManager; of de (rechts)persoon die een (online)-training of online-cursus heeft aangeschaft.
 • Overeenkomst: de rechtsverhouding tussen AVR en Gebruiker die tot stand komt op het moment waarop Gebruiker een licentie of cursus / training van AVR afneemt.
 • Schriftelijk: mede per e-mail;
 • VisionManager: management tool ontwikkeld door AVR waarmee Gebruiker documenten kan beheren en bedrijfsinformatie kan bewaren.
 • Partner; Natuurlijk persoon of rechtspersoon die de Partnerprogramma voorwaarden heeft geaccepteerd en door AVR als Partner is geaccepteerd.
 • Partnersite; de site in eigendom en beheer van de Partner.
 • Omgeving (Plug & Pay); software waar de kliks, verkopen en commissies in wordt bijgehouden.

 

Hoofdstuk 1 Aanvullingen en uitsluitingen van de ICT Voorwaarden Nederland

1.1.    Prijs en betaling
1.1.1    Zolang de licentie loopt zal er geen prijsindexatie plaatsvinden. Ook niet na het verlengen van de licentie. 

1.1.2.   Wanneer er van (omvang van) de licentie wordt gewisseld (zowel naar boven als naar onderen wat betreft het aantal gebruikers) betaalt gebruiker de prijs van de betreffende (omvang van de ) licentie op dat moment. 

1.1.3.   Betaling geschiedt maandelijks of per kwartaal of jaarlijks vooraf middels automatische incasso of door het voldoen van een jaarlijkse factuur.

1.1.4.   Indien Gebruiker in gebreke blijft te betalen, wordt na één maand de functionaliteit van VisionManager beperkt. Na twee maanden wordt het account van Gebruiker geblokkeerd. Na drie maanden wordt het account van Gebruiker verwijderd. AVR is niet aansprakelijk voor schade die Gebruiker mocht lijden ten gevolge van voornoemde maatregelen.

1.1.5.   Verzoeken van gebruiker tot het terugzetten van een back-up worden in rekening gebracht. Hiervoor wordt één uur in rekening gebracht tegen het op dat moment van toepassing zijnde uurtarief. Het uurtarief bedraagt op 1 januari 2024
 € 95,-- excl. BTW.

 

1.2.   Looptijd en beëindiging

1.2.1.   De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die even lang is als de duur van de licentie. Bij een maandlicentie kunt u dus maandelijks en bij een jaarlicentie jaarlijks opzeggen.

1.2.2.   De Overeenkomst wordt na het verstrijken van de abonnementsperiode stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

1.2.3.   De Overeenkomst kan worden opgezegd door één van beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één week bij een maandlicentie, twee weken bij een kwartaallicenties en één maand bij jaarlicenties vóór het verstrijken van de abonnementsperiode.

1.2.4.   Het afnemen van een proeflicentie is vrijblijvend. Na afloop van de proefperiode komt de licentie automatisch te vervallen, zonder dat u daarvoor actie hoeft te ondernemen.


1.3.   Verplichtingen Gebruiker

1.3.1.   Het is Gebruiker niet toegestaan zodanig gebruik te maken van Vision Manager dat daardoor schade kan ontstaan aan VisionManager, aan AVR en/of aan derden.

1.3.2.   VisionManager mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor hij is ontwikkeld.

1.3.3.   AVR biedt haar dienst aan op basis van "fair use", dat wil zeggen dat zij in beginsel geen beperkingen oplegt aan de door Gebruiker veroorzaakte systeem- en netwerkbelasting. AVR behoudt zich nochtans het recht voor om bij excessief netwerkverkeer, zijnde netwerkverkeer dat meer dan vier maal hoger ligt dan dat van de gemiddelde licentiehouder, maatregelen te treffen.

1.4.   Intellectuele eigendomsrechten

1.4.1.   De intellectuele eigendomsrechten op VisionManager resp. de onderliggende software blijven volledig bij AVR, bij AVR Research & Development resp. haar leveranciers berusten.

1.4.2.   De intellectuele eigendomsrechten op de gegevens die Gebruiker toevertrouwt aan VisionManager, blijven volledig bij Gebruiker berusten.

1.5. Aansprakelijkheid
1.5.1 AVR is ten nimmer aansprakelijk voor de  gevolgen van het toevoegen van content aan VisionManager, ongeacht of de content is toegevoegd door de gebruiker van de licentie dan wel door een andere organisatie (zoals, maar niet beperkt tot, op verzoek van de gebruiker). Hieronder vallen, onder andere maar niet beperkt, de gevolgen van slechte content en schendingen van copyright.


1.6 Het toevoegen van losse ISO-systemen aan een licentie

Het aanschaffen en toevoegen van losse ISO -systemen, zoals maar niet uitsluitend, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, VCA, CO2 -prestatieladder, kunnen pas plaatsvinden op de volgende momenten:
1.6.1 Bij een maandlicentie; meteen nadat de 7e maand na de start van de overeenkomst is geïncasseerd.

1.6.2 Bij een kwartaallicentie; meteen nadat het 3e kwartaal na de start van de overeenkomst is geïncasseerd.

1.6.3 Bij een jaarlicentie; meteen nadat het eerste jaar na de start van de overeenkomst is geïncasseerd.


Hoofdstuk 2; Aanvullende bepalingen betreffende (online)-trainingen en cursussen. 

2.1.   De aangeschafte onlinetraining wordt aangeboden via ISOcademy; dat is het online kennisplatvorm van AVR.

2.2.   Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes voor de ISOcademy verzonden zijn.

2.3.   Toegang tot en het volgen van de onlinetraining of cursus is alleen toegestaan voor het aantal personen waarvoor is betaald. Het delen van inlogaccounts is niet toegestaan. 

2.4.   Op het delen van inlogaccounts staat een boete van € 1.000,-- excl. BTW.

2.5.   Het is gebruiker niet toegestaan de content van de trainingen, cursussen en e-books te reproduceren, over te dragen en/of anderszins te gebruiken cq. beschikbaar te stellen op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVR. De bepalingen van dit artikel blijven ook na de beëindiging van de Overeenkomst van kracht. 

2.6.   Op het schenden van de auteursrechten staat een boete van € 5.000,-- excl. BTW per gebeurtenis.

2,7.   AVR behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.

2.8.   AVR staat persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.


Hoofdstuk 3; Partnerprogramma voorwaarden

3.1      Aanmelding en acceptatie

3.1.1    Aanmelding als AVR Partner houdt aanvaarding in van de Partnervoorwaarde en van de verplichting om de Partnerprogramma voorwaarden na te komen.

3.1.2    Om als Partner te worden ingeschreven moet de Partner:

 • het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld te hebben;
 • bevestigen dat de partnerprogramma voorwaarden worden aanvaard door te klikken op de ‘aanvragen’ button in het aanmeldformulier;
 • als Partner zijn geaccepteerd door AVR.

3.1.3    AVR kan een aanmelding zonder opgave van redenen en op ieder moment weigeren. Indien AVR een aanmelding weigert, wordt over de periode voorafgaand aan de weigering en daarna geen commissie betaald.

3.1.4    AVR zal een aanmelding in ieder geval weigeren indien de Partner:

 • een social media kanaal betreft dat niet voldoet aan de social media richtlijnen;
 • de naam van AVR management Tools BV, AVR, ISOmanager, VisionManager of ISOcademy, of variaties daarvan in de domeinnaam heeft
 • Intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van AVR of enige derde schendt of daartoe de mogelijkhied biedt;
 • afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van AVR;
 • discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging.

 

3.2.     Gebruik

3.2.1    Partner zal er geen misverstand over laten bestaan dat de licenties en cursussen die hij of zij promoot niet door de Partner maar door AVR worden verkocht.

3.2.2    Partner verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de AVR merken (ISOmanager, VisionManager en ISOcademy) te gebruiken gedurende de looptijd en conform de Partnerprogramma voorwaarden uitsluitend ten behoeve van het AVR Partnerprogramma.

3.2.3    Partner zal geen wijzigingen aanbrengen in het uiterlijk van de AVR merken en zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor AVR enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen.

3.2.4    Partner erkent dat:

 • alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot de AVR merken en Content eigendom zijn en blijven van AVR.
 • Onverminderd het bepaalde in dit artikel zal Partner altijd de intellectuele eigendomsrechten van AVR en derden volledig respecteren.
 • Het is Partner niet toegestaan de AVR merken of daarmee overeenstemmende tekens te gebruiken als naamgeving van een website of op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentiesprogramma’ s – zoals, maar niet beperkt tot Google Adwords – binnen zoekmachines en andere online platvormen.
 • De prijzen van de licenties en producten van AVR kunnen regelmatig wijzigen. De Partner zal er regelmatig op toe zien dat de prijzen die eventueel staan op de Partnersite telkens worden geupdated opdat deze op een ieder moment in overeenstemming zijn met de prijzen die AVR hanteert.

3.2.5    Het is Partner niet toegestaan om licenties of producten te bestellen via zijn Partnerlinks enkel en alleen voor eigen gebruik.

 

3.3      Commissie

3.3.1    De registratie door AVR van de vertoningen, kliks, verkopen en ontvangen gelden via het Partnerprogramma is bindend voor AVR en de Partner.

3.3.2    De cookies die worden geplaatst hebben in het algemeen een cookietijd van 30 dagen. Echter, AVR behoudt zich het recht voor om de cookietijd te wijzigen en bij partners verschillende Cookietijden aan te houden.

3.3.3    Partner kan aanspraak maken op de commissie ter zake van alle licenties en producten die een klant heeft gekocht bij AVR direct na het klikken op de partnerlink of binnen de First party Cookytijd en de klant aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan. De eerste klik is daarbij leidend.

3.3.4    Indien de klant de betaling ongedaan maakt om wat voor reden ook, kan de Partner geen aanspraak (meer) maken op de betreffende commissie en wordt de in behandeling staande commissie afgekeurd of dient de Partner de reeds ontvangen commissie ter zake aan AVR terug te betalen.

3.3.5    De commissie wordt berekend over de netto door AVR daadwerkelijk ontvangen verkoopwaarde (netto = exclusief BTW).

 

3.4      Betaling

3.4.1    AVR hanteert een betaaldrempel van € 100,-- exclusief BTW/ Wanneer deze drempel niet is behaald wordt het openstaande bedrag  doorgeschoven naar de volgende betaalronde.

3.4.2    AVR betaalt haar partners ieder kwartaal de openstaande bedragen, mits wordt voldaan aan het gestelde in 3.4.1.

 

3.5      Beëindiging

3.5.1    De Partner kan te allen tijde – zonder opgave van redenen – zijn partnerschap beëindigen door hierover een email te sturen naar partner@avrmt.nl.

3.5.2    AVR is ten alle tijd gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden per e-mail te  beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken.

 

3.6      Gevolgen beëindiging AVR Partnerschap.

3.6.1    Indien het Partnerschap, om welke reden dan ook, is beëindigd;

 • dienen onmiddellijk de bestaande Partnerlinks inactief te worden gemaakt;
 • is AVR gerechtigd om de toegang tot de Omgeving te blokkeren;
 • is de Partner per direct niet meer gerechtigd om de AVR merken te gebruiken;
 • zal de Partner de content van zijn/haar partnersite en/of uit zijn/haar lokale database onmiddellijk verwijderen op straffe van een dwangsom van  € 1.000,-- per dag dat de content ondanks de beëindiging nog op de Partnersite wordt getoond.
 • AVR zal de openstaande commissies waarvan de gelden zijn ontvangen voor de beëindigingsdatum, onverminderd met wat in 3.4.1 is gesteld, uitbetalen.
 • toekomstige terugkerende commissies komen na het beëindigen van het AVR Partnerschap te vervallen.

 

3.7      Aansprakelijkheid

3.7.1    De Partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van de Partnersite. De Partner staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van fiscale wetgeving en vrijwaart AVR ter zake van alle aanspraken en/of kosten/boetes/naheffingen dienaangaande.

3.7.2    Partner is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van zijn activiteiten onder deze overeenkomst. Partner verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, de Algemene verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewetgeving volledig na te leven en vrijwaart AVR voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.

3.7.3    Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van AVR, is AVR op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Partner in verband met deelname aan het Partnerprogramma, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de Omgeving, technische storingen, etc. Ingeval deze algehele uitsluiting van aansprakelijkheid door een daartoe bevoegde rechter nietig word verklaard, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat bol.com in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schad/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan het bedrag aan commissies dat AVR gedurende de drie (3) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade/kosten aan Partner heeft betaald.

 

3.8      Diversen

3.8.1    De Partner zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van AVR en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of  verplichtingen aangaan voor of namens AVR. Partner vrijwaart AVR volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.

3.8.2    De Partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar partnerschap over te dragen aan een derde, tenzij AVR hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.

3.8.3    AVR is te allen tijde gerechtigd om de Partnerprogramma voorwaarden te veranderen. De gewijzigde Partnerprogramma voorwaarden zullen  van kracht zijn vanaf het moment dat deze op de websites www.isomanager.nl en www.visionmanager.com  zijn geplaatst. Indien een Partner daarna gebruik blijft maken van het Partnerprogramma, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Partnerprogramma voorwaarden. Het is daarom raadzaam om de Partnerprogramma voorwaarden te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Partnerprogramma.

3.8.4    Ingeval de gewijzigde Partnerprogramma voorwaarden voor de Partner niet acceptabel zijn, is de Partner gerechtigd het partnerschap binnen 14 dagen te beëindigen.

3.8.5    Indien enige bepaling van deze Partnerprogramma voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden  gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

 

3.9      Toepasselijk recht en bevoegde rechter

3.9.1    De Partnerprogramma voorwaarden en het partnerschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.